Karabük Valiliği
Karabük Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Karabük Valiliği
Karabük Valiliği
Başvurularda İstenen Belgeler
Hizmetin Adı Başvuruda İstenecek Belgeler
Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak
alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan alanlara ilişkin Plan tekliflerinin incelenmesi 
http://www.csb.gov.tr/dosyalar/images/file/korunan_genelge1(3).pdf
Korunan alanlarda her türlü İzin (İnşai faaliyet,izin,inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni, sondaj vb.)  *Talep yazısı
*İlgili Belediyesinden alınmış imar durumu belgesi
*Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK (3 derecelik) ED50 aplikasyon krokisi
*Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi

Korunan Alanlarda ÇED Sürecine İlişkin Görüşler 
*Talep yazısı
*Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK (3 derecelik) ED50 aplikasyon krokisi
*Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi

 Korunan Alanlarda Baz İstasyonu Talebi 
*Talep yazısı
*Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK (3 derecelik) ED50 aplikasyon krokisi
*Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi
Korunan alanlarda mimari ve peyzaj projesi inceleme talebi *Talep yazısı
*Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi                              *Vaziyet planı (Ağaç rölevesi işlenmiş olarak)
*Mimari projeye ilişkin plan, kesit, görünüş ve detay paftaları                                                *Yapısal peyzaj projesi ve detay paftaları                                                           *Bitkisel peyzaj projesi

 Korunan Alanlarda İfraz-Tevhid uygulaması
*Talep yazısı
*Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK (3 derecelik) ED50 aplikasyon krokisi
*Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi                                            *Onaylı koordinatlı imar durum belgesi                                                                       *Onaylı tapu kayıtları  ve tapu fotokopisi                                                                                                        *Tescile esas onaylı kadastral veriler (sayısal değerler, ölçü krokileri, tescil beyannameleri vb.)
 
 Korunması Gerekli Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İçerisinde Kalan Taşınmazlara İlişkin 2863 Sayılı Yasanın 13 ve 14 üncü Maddesinde Tanımlanan Satış, hibe kiralama tahsis, irtifak hakkı gibi işlemlere ilişkin Başvurular *Talep yazısı                                                                                         *Tapu Senedi Örneği/tapu yerine geçen belge
*Güncel Tapu Tescil Belgesi
*Taşınmazın Konumunu gösterir harita ile koordinatlı çapı
*Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumuna ilişkin belge
*Taşınmazın imar durumuna ilişkin belediye veya ilgili kurumdan alınacak belgeler ve taşınmazı kapsayan yürürlükteki imar planı örneği
*Taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlardasatış, hibe, kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler
Korunması Gerekli Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İçerisinde Kalan Taşınmazlara İlişkin 2863 Sayılı Yasanın 15 ve 17. Maddesinde Tanımlanan takas ve kamulaştırma ile ilgili işlemlere ilişkin Başvurular * Talep yazısı                                                                                                       *Tapu Senedi Örneği/tapu yerine geçen belge
*Güncel Tapu Tescil Belgesi
*Taşınmazın Konumunu gösterir harita ile koordinatlı çapı
*Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumuna ilişkin belge
*Taşınmazın imar durumuna ilişkin belediye veya ilgili kurumdan alınacak belgeler ve taşınmazı kapsayan yürürlükteki imar planı örneği
*Taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlardasatış, hibe, kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler
Doğal Sit, Anıt ağaç ve Tabiat Varlığı Tesciline Yönelik Teklifler *Talep yazısı                                                                                                *Tescil talebine konu alan ve varlıklara ilişkin koordinat verileri ve fotoğraflar *Mülkiyet bilgisi              
Kurum görüşü talepleri *Talep yazısı                                                                                       *Görüş talebine konu alanın UTM-GK (3 ya da 6 derecelik ) ED50 koordinat verilerini içeren ölçü krokisi